مصاحبه با مهندس کاظم وزیری

فیلم‌برداری مصاحبه با مهندس کاظم وزیری در حاشیه نشست کمیته علمی دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
از زبان بانیان همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده بشنوید


مصاحبه با مهندس کاظم وزیری، دبیر شورای سیاست‌گذرای همایش و هیئت مدیره مؤسسه معنا و مهندس مژگان کاوند، دپارتمان ارزیابی و توسعه
مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

ویدئوهای مرتبط

Interview with Professor Tavakkoli
تیزر گردهمایی گردهمایی راه‌آهن
اساتید صنایع علم و صنعت
آرات حسینی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *