مصاحبه با آقای حسنی

مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی مسئول محترم برگزاری مسابقات کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه (۱۴۰۱/۰۳/۲۰)
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه وزیر اسبق نفت
مصاحبه با مدیر عامل اسنپ
مصاحبه با مهندس اکبر ترکان
تیزر انتخابی تیم ملی