مصاحبه با آقای حسنی

مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی مسئول محترم برگزاری مسابقات کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه (۱۴۰۱/۰۳/۲۰)
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با دکتر سعید میرزامحمدی
ایمنی و سلامت در کشتی چوخه
اساتید صنایع علم و صنعت
گزارش مسابقات چوخه