مصاحبه با آقای حسنی

مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی مسئول محترم برگزاری مسابقات کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه (۱۴۰۱/۰۳/۲۰)
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

تیزر مسابقات چوخه
مصاحبه با دکتر ابوالفضل میرزازاده
مصاحبه با مهندس اکبر ترکان
مصاحبه با دکتر کورش عشقی