صدابرداری برنامه‌ی شب‌های اترک

صدابرداری برنامه‌ی شب‌های اترک

صدابرداری برنامه‌ی زنده‌ی شب‌های اترک شبکه اترک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

صدابرداری برنامه رنگین کمون

صدابرداری برنامه رنگین کمون

صدابرداری برنامه ضبطی کودک رنگین کمون شبکه‌ی اترک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابران

صدابرداری شبکه خراسان شمالی (اترک)

صدابرداری شبکه خراسان شمالی (اترک)

صدابرداری تلویزیون شیفت شبکه‌ی اترک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایراناتاق فرمان سیمای خراسان شمالی پیش از جا به جایی در این زمان مکان صدا و سیما تغییر کرده و این سازمان منتقل شده است.