صدا برای ویدئو: چند نکته‌‌ در تولید

صدا برای ویدئو: چند نکته‌‌ در تولید

وقتی تجهیزات مناسب برای ضبط صدای صحنه مورد نظر تهیه شد، قدم بعد آغاز ضبط است؛ تجهیزات به مکان فیلم برداری انتقال داده می‌شود و پس از بررسی فیلم‌نامه، فیلم‌برداری شروع می‌شود. در این مقاله چند نکته‌ کاربردی در این رابطه بیان می‌گردد. احسان علی آبادی ، صدا برای ویدئو: چند نکته‌‌ در تولید، صنعت […]